Browse wiki

Jump to: navigation, search
NNA 1.01.02 Vol.5550 f.2r
English Translation '''Summary of three page document''' (NNA '''Summary of three page document''' (NNA 1.01.02 Vol.5550 f.2r; NNA 1.01.02 Vol.5550 f.2v; NNA 1.01.02 Vol.5550 f.3r) Thirteen Dutch merchants fear the English will capture the ships, under pretence that they want to check if there are no goods of enemy states, and the merchants fear it will then be virtually impossible to get the goods back. To prevent such inconveniences they ask for the admiralty to recommend to the States General to send a convoy to bring the ships safely to Amsterdam/the Netherlands. If that would cause the Republic problems with other states due to previous agreements, then they ask for a convoy to bring the ships safely to Ostend so the Dutch merchants could pick up their merchandise and silver there. That would ensure it will not end up in English hands, which is a benefit for the Dutch state as it would otherwise strengthen the English cause and ruin the Dutch merchants.nglish cause and ruin the Dutch merchants.  +
First transcribed 3 May 2016  +
First transcriber Suse Sijlstra  +
Folio 2  +
Language Dutch,  +
Parent volume Nummer Toegang: 1.01.02; Archievbloknummer: 5550  +
People '''This unfoliated three page document is '''This unfoliated three page document is from the incoming correspondence of the States General from the various Dutch Admiralties [the foliation in page title is artifical].''' '''The document was sent by thirteen leading Dutch merchants trading with Spain, who were expecting delivery of Spanish silver bullion being transported to them them in neutral ships of Hamburg and Ostend. War had broken out between England and the United Provinces and the Dutch merchants were fearful that the English would seize neutral ships.''' '''The signators were Nicolaos Van Hulten, Henriq Mathias, Philips Pelt, Jacomo Rulandt, Floris Visscher, Daniel Desmazieres, Guilliam Momma, Albert Lemmerman, Gerbrant Dobbesen, Jan van Brouck, Cornelis Gijsbert van Goor, Jan Ernst Van Basten, Jacques Martin.''' '''Thanks are due for their help in deciphering the signators names to [https://twitter.com/AdvanderZee @AdvanderZee], [https://twitter.com/SjoerdBeelen @SjoerdBeelen], [https://twitter.com/SLevelt @SLevelt], [https://twitter.com/BelaudDuBellay @BelaudDuBellay], [https://twitter.com/HLJLooijesteijn @HLJLooijesteijn], [https://twitter.com/stefanjji @stefanjji], [https://twitter.com/sneuperdokkum @sneuperdokkum], [https://twitter.com/_mapnut @_mapnu], [https://twitter.com/hs_coates @hs_coates] and [https://twitter.com/suzezij @suzezij].'''[https://twitter.com/suzezij @suzezij].'''  +
Side Recto  +
Status Uploaded image; transcribed on 03/05/2016  +
Transcription Aende Ed.e Mogende herren uijt<br />Aende Ed.e Mogende herren uijt<br /> de gecommitteerde Raden ter Admiraliteijt<br /> alhier tot Amsterdam residerende<br /> Geven met behoorl. reverentie te kennen d’onderges.<br /> alle coopluijden woonende binnen deser Stede, dat<br /> eeinige van henluijden van hare correspondenten cooplijden<br /> tot Cadix in Hispanien brieven hebben ontfangen<br /> dat aldaer tijdingh was gecomen vant gevecht in duijns<br /> Van beijde d’admiralen, ende dat zijluijden beducht zijnde<br /> dat de twee Republijcquen wel in Oorloch mochten comen<br /> Zijluijden de Hamborgers ende oostendese schepen<br /> apparent om haer liberteijt souden prefereeren om het<br /> silver ende coopmanschappen te voeren, ende verhalen<br /> mede dat alrede eenige goederen en silver daerin voor[denig]<br /> der Supplten hadden begonnen teladen, ende dat die voors.<br /> Hamborchse ende Oostendese schepen geen Comps Off<br /> Verbont met de schepen van dese Landen hebben willen<br /> maecken uijt redenen zij sustineren ten regarde vande<br /> Engelsen van beter conditie te zijn Als onse Schepen<br /> sulcx da t daer uijt te bemercken endevast te stellen<br /> is, dat zij haer op haere vrijcheijt Vertrouwen, ende<br /> dat zij bij eeinge Engelse schepen connende hun niet<br /> en zullen verweren, alwaert dat de selve haer wilden<br /> neemen ende opbrengen, twelcke de supplianten buijten <br /> twijffel oirdelen te zullen geschieden, want<br /> houden haer verseeckert dat d’Engelse schepen aende<br /> gemelte Hamborgsche onde Oostendese schepen<br /> geen respect dragen zullen, maerdat zijde selve sullen<br /> neemen ende in Engelant opbrengen alwaer het maer<br /> onder pretext dat zijluijden wilden ondesoecken ofter<br /> oock Onvrij Silver oft goet inde schepen mocht wesen<br /> ende inhare handen zijnde soude het seer qualijck daer uijt<br /> te crijgen Zijn Jae selffs niet tgeene in Spangie<br /> Brabant off Vlaendern soude mogen thuijs hooren<br /> Veel min dat d’ingesetenen hier telanden zoude competereningesetenen hier telanden zoude competeren  +
Transcription image [[File:IMG_127_04_0096.jpg|thumbnail|800px[[File:IMG_127_04_0096.jpg|thumbnail|800px|none|link=Special:TranscriptionInterface/IMG_127_04_0096.jpg|[[:Nummer Toegang: 1.01.02; Archievbloknummer: 5550|Nummer Toegang: 1.01.02; Archievbloknummer: 5550]] f.2r: Right click on image for full size image in separate windowage for full size image in separate window  +
Has queryThis property is a special property in this wiki. NNA 1.01.02 Vol.5550 f.2r + , NNA 1.01.02 Vol.5550 f.2r + , NNA 1.01.02 Vol.5550 f.2r + , NNA 1.01.02 Vol.5550 f.2r + , NNA 1.01.02 Vol.5550 f.2r + , NNA 1.01.02 Vol.5550 f.2r + , NNA 1.01.02 Vol.5550 f.2r +
Categories Pages  +
Modification dateThis property is a special property in this wiki. 4 May 2016 07:52:17  +
hide properties that link here 
  No properties link to this page.
 

 

Enter the name of the page to start browsing from.